Integritetspolicy

Detta integritetsmeddelande tillhandahålls av Chiesi Pharma AB (”Chiesi”), i enlighet med bestämmelserna i EU-förordningen 679/2016 (nedan kallad ”GDPR”), till besökare av webbplatsen; www.lhonaware.se

Inga personuppgifter kommer att behandlas i samband med din användning av webbplatsen.

Datorsystem och programvara som används för att upprätthålla webbplatsen behandlar dock vissa personuppgifter. Denna behandling är dock nödvändig för att webbplatsen ska kunna fungera.

Personuppgifter samlas däremot inte in för att identifiera besökare, men kan på grund av dess operativa karaktär genom vidare bearbetning och associationer av data som innehas av tredje part leda till att besökare identifieras.

Nämnda behandling inkluderar IP-adress och domännamn, URI-adress (uniform resource identifier), tidpunkten för begäran, metoden som användes för att skicka begäran till servern, storleken på filen som mottagits som svar, den numeriska koden med svarets status från servern (lyckades, misslyckades etc.) samt andra parametrar kopplade till operativsystemet och besökarens IT-miljö.

Sådana uppgifter används endast i syfte att ta fram statistik om webbplatsens användning, för att se till att den fungerar som den ska och kommer att lagras under en minimiperiod som krävs enligt gällande lagstiftning.

Dessa uppgifter kan användas för att utreda eventuella databrott gentemot webbplatsen.

Den frivilliga handlingen att skicka e-post till adresser som anges på webbplatsen innebär att avsändarens adress avslöjas, vilket är nödvändigt för att svara på e-post, såväl som andra personuppgifter som ingår däri. Behandling av känsliga och juridiska uppgifter utesluts och kommer, om användaren tillhandahåller sådana, att raderas.

Chiesi har utsett ett dataskyddsombud i enlighet med artikel 37 i GDPR som kan kontaktas på e-postadressen infonordic@chiesi.com

Ansvarsfriskrivning: Informationen på den här webbplatsen är endast avsedd att ge kunskap om Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). Informationen ska inte betraktas som ett alternativ till rådgivning av hälso- och sjukvårdspersonal. Kontakta din läkare för råd. Den här webbplatsen är producerad av Chiesi Pharma. Webbplatsen har utvecklats i enlighet med branschstandarder och juridiska standarder för att förmedla information om LHON till hälso- och sjukvårdspersonal och till allmänheten. Chiesi Pharma gör alla rimliga ansträngningar för att se till att den information som ingår stämmer och är aktuell. Informationen på den här webbplatsen är dock inte uttömmande.

Patienter och anhöriga: Om du behöver rapportera en läkemedelsbiverkning vänligen kontakta din läkare som ska fylla i och skicka in relevant fallrapport till Läkemedelsverket i enlighet med de krav som gäller för farmakovigilans. Vi vill dock påminna om att varje patient kan rapportera sådana händelser direkt till Läkemedelsverket.

Vårdpersonal: Om du vill rapportera en läkemedelsbiverkning som du har fått kännedom om ska du göra det till Läkemedelsverket i enlighet med den lagstiftning som gäller för farmakovigilans.