Vad är LHON?

Lebers hereditära optikusneuropati eller LHON är en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till att synen i det centrala synfältet snabbt försämras.Footnote1,Footnote2 Sjukdomen har fått sitt namn efter Theodore Leber, som var först med att beskriva den 1871. LHON drabbar ungefär 1 av 45 000 människor i Europa.Footnote2,Footnote3

De första symtomen på LHON är vanligtvis plötslig suddighet och grumlighet i det centrala synfältet utan smärta, till en början bara på det ena ögat men så småningom på båda.Footnote3 Symtomen beror på celldysfunktion i synnerven, som förmedlar visuella signaler från ögat till hjärnan.Footnote3 Detta påverkar patientens förmåga att se saker.Footnote3 Synen på båda ögonen försämras när den suddiga, blinda fläcken snabbt växer sig större under 6–12 månader.Footnote3,Footnote4 Synen fortsätter att försämras under allt från några månader till mer än två år.Footnote3,Footnote4

Vad är LHON? Video intervju med Dr Marcos Ramella-Galmuzzi (På Engelska)

Symtom

LHON börjar med följande symtom:Footnote3FootnoteFootnote5

 • Plötslig synnedsättning i det centrala synfältet, vanligtvis först på ena ögat och sedan på det andra inom åtta veckor (i 75 % av fallen); eller på båda ögonen samtidigt (i 25 % av fallen)Footnote5
 • Suddighet utan smärta i mitten av ögatFootnote3,Footnote4
 • Suddigt seendeFootnote4
 • Försämrad synskärpaFootnote5
 • Försämrat färgseendeFootnote4

Hur LHON påverkar synen

Normal syn
Normal syn
Syn med LHON
Syn med LHON

Nedsatt syn i det centrala synfältet är vanligtvis det enda symtomet på LHON

Prevalens

LHON är fyra till fem gånger vanligare hos män än hos kvinnor.Footnote4 De första tecknen på nedsatt syn visar sig vanligtvis mellan 15 och 35 års ålder.Footnote5 I sällsynta fall kan symtomen dock debutera mellan 2 och 87 års ålder.Footnote1 Sjukdomen tenderar att börja senare hos kvinnor,Footnote5 och synnedsättningar hos kvinnor med LHON-anlag är betydligt vanligare i klimakteriet.Footnote12

Även om det finns anlag för LHON i din familj går det inte att förutsäga om man kommer att få sjukdomen, vid vilken ålder som sjukdomen kan utlösas, vem som får den (man eller kvinna) eller hur svår synnedsättningen blir.Footnote4,Footnote5 Det finns andra genetiska och miljömässiga faktorer som samverkar med den primära patogena mtDNA-variationen och som har betydelse för om en viss individ kommer att utveckla skador på synnerven och därmed nedsatt syn.Footnote4

Att känna till symtomen på LHON kan ge snabbare diagnos

Hos män

Män löper fyra till fem gånger så stor risk som kvinnor att drabbas av LHON.Footnote4

Hos kvinnor

Kvinnor är i genomsnitt äldre när sjukdomen debuterar.Footnote5

Genernas och ärftlighetens roll

LHON är en sällsynt sjukdom som främst orsakas av mutationer i mitokondriens DNA.Footnote6 Om en mamma har en mitokondriell mutation ärver alla hennes barn den.Footnote6 Men om en pappa har LHON kan hans barn aldrig ärva anlaget av honom.Footnote6 Det beror på att fostrets mitokondrier kommer från mammans äggceller, och inte från pappans spermieceller.Footnote6 Med andra ord är eventuella mitokondriella mutationer bara ärftliga på mammans sida.Footnote6

Barn till en mamma med LHON-mutation ärver mutationen.

Barn till en mamma med LHON-mutation ärver mutationen

Barn till en mamma med LHON-mutation ärver mutationen

Större delen av den energi som cellerna behöver för att fungera produceras av mitokondrierna.Footnote6 För personer med LHON stör de här ärftliga mutationerna mitokondrierna, vilket gör att celler i ögat kan sluta att fungera. Med tiden kan dessa celler dö.Footnote6

Mutationer i någon av de tre huvudsakliga mitokondrie-generna är orsaken till LHON hos över 90 % av personerna med LHON.Footnote6 Andra sällsynta mtDNA-mutationer står för ytterligare cirka 5 % av LHON-fallen.Footnote7 I fall där LHON inte har ärvts från mamman har man också kunnat hitta mutationer i en nukleärkodad gen, DNAJC30, vilket leder till autosomalt recessiv nedärvning av LHON (arLHON).Footnote7

Detta betyder dock inte att alla som bär på någon av dessa genetiska mutationer nödvändigtvis kommer att utveckla LHON.Footnote4,Footnote8 20-50 % av manliga anlagsbärare och endast 5–10 % av kvinnliga anlagsbärare utvecklar synnedsättning.Footnote8,Footnote13

Vissa mödrar med en LHON-genmutation uppvisar inga symtom.Footnote6 Om man spårar familjens historia hittar man ofta kvinnliga släktingar med synnedsättningar.Footnote6

 • Den genetiska mutationen i mitokondrierna stör den normala funktionen hos de celler i synnerven som kallas retinala ganglieceller.Footnote9 Människoögat har över en miljon retinala ganglieceller.Footnote9 De här cellerna bearbetar den visuella informationen som når våra ögon. De gör att vi kan se saker genom att de skickar bilder till vår hjärna.Footnote10

  Antalet mitokondrier i en cell beror på energibehovet hos just den cellen, och de retinala gangliecellerna behöver mycket energi. LHON-mutationerna gör de retinala gangliecellerna mottagliga för mitokondriella sjukdomar.Footnote8 LHON leder till progressiv förlust av retinala ganglieceller, vilket resulterar i betydande synnedsättning.Footnote9

 • Förstå mitokondriernas roll för LHON

  Mitokondrierna är organeller inuti en cell.Footnote9 De har en egen DNA-uppsättning som kallas mitokondrie-DNA (mtDNA).Footnote9,Footnote11 Mitokondrierna är små kraftverk som hjälper till att omvandla energin i maten vi äter till energi som cellen kan använda.Footnote9,Footnote11

  LHON-mutationer
  Många olika mutationer har identifierats hos personer med LHON. Dock har ungefär 90 % av alla personer med LHON någon av de tre vanliga mtDNA-mutationer (m.3460g>A i MT-ND1, m.11778G>A i MT-ND4 och m.14484T>C i MT-ND6).Footnote4 I fall där LHON inte är nedärvt från mamman har man också kunnat hitta mutationer i den nukleärkodade genen DNAJC30.Footnote7
  Mutationerna som orsakar LHON påverkar mitokondriernas energiproduktion.Footnote4

Potentiella risker
och utlösande faktorer

Riskfaktorer för bärare av LHON-anlagFootnote1,Footnote4

 • Ålder och kön är viktiga riskfaktorer för LHONFootnote4
 • Män har en risk på 20–50 % att utveckla LHON under sin livstid, men riskprocenten blir lägre ju längre tiden går utan att symtom utvecklasFootnote4,Footnote13
 • Risken för att få LHON försvinner aldrig helt, eftersom sjukdomen kan dyka upp även sent i livetFootnote1

Utlösande faktorer

Även om risken att utveckla sjukdomen är lägre för kvinnor kan klimakteriet eller att sluta med hormonersättningsterapi i vissa fall också utlösa LHONFootnote12

Miljöfaktorer kan också bidra till synnedsättning och andra medicinska problem i samband med LHON. Om du bär på LHON-anlag bör du därför:Footnote4

 • inte röka

 • Dricka måttligt
  med alkohol

 • Undvik överdriven konsumtion av alkohol vid ett tillfälle.

Vissa läkemedel är kända för att skada mitokondrierna. Det kan därför vara bra att ta reda på mer om dessa läkemedel och prata om användning av dem med din behandlande läkare.Footnote4

Det kan vara en fördel att undvika potentiella risker och utlösande faktorer

  1. Theodorou-Kanakari A, et al. Adv Ther. 2018;35:1510–18.

  2. Carelli V, et al. J Neuro-Ophthalmol. 2017;37:371–81.

  3. Carelli V, et al. Eur Ophthalmic Rev. 2019;13(Suppl 2).

  4. Yu-Wai-Man P and Chinnery PF. Leber Hereditary Optic Neuropathy. 2000, GeneReviews, Bookshelf ID: NBK1174.

  5. Karaarslan C. Adv Ther. 2019:36;3299–307.

  6. Fraser JA, et al. Surv Ophthalmol. 2010;55:299–334.

  7. Stenton SL, et al. J Clin Invest. 2021:15;131:e138267. 

  8. Meyersen C, et al. Clin Ophthal. 2015;9:1165–76.

  9. Yu-Wai-Man P and Newman NJ. Hum Mol Genet. 2017:26;12–20. 

  10. Wienbar S and Schwartz GW. Prog Retin Eye Res. 2018:67;102–17. 

  11. Newmeyer DD and Ferguson-Miller S. Cell. 2003;112;481–90. 

  12. Asanad S, et al. J Curr Ophthalmol. 2019:31;251–53.

  13. Lopez Sanchez MIG, et al. Am J Hum Genet. 2021, 108(11):2159-2170.

Ansvarsfriskrivning: Informationen på den här webbplatsen är endast avsedd att ge kunskap om Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). Informationen ska inte betraktas som ett alternativ till rådgivning av hälso- och sjukvårdspersonal. Kontakta din läkare för råd. Den här webbplatsen är producerad av Chiesi Pharma. Webbplatsen har utvecklats i enlighet med branschstandarder och juridiska standarder för att förmedla information om LHON till hälso- och sjukvårdspersonal och till allmänheten. Chiesi Pharma gör alla rimliga ansträngningar för att se till att den information som ingår stämmer och är aktuell. Informationen på den här webbplatsen är dock inte uttömmande.

Patienter och anhöriga: Om du behöver rapportera en läkemedelsbiverkning vänligen kontakta din läkare som ska fylla i och skicka in relevant fallrapport till Läkemedelsverket i enlighet med de krav som gäller för farmakovigilans. Vi vill dock påminna om att varje patient kan rapportera sådana händelser direkt till Läkemedelsverket.

Vårdpersonal: Om du vill rapportera en läkemedelsbiverkning som du har fått kännedom om ska du göra det till Läkemedelsverket i enlighet med den lagstiftning som gäller för farmakovigilans.