Användarvillkor

Webbplatsen ägs av Chiesi Farmaceutici SpA, hädanefter kallad (”Chiesi”, ”vi”, ”oss”, ”vår”).

För att komma åt webbplatsen måste användaren (hädanefter kallad ”Användaren”, ”du”, ”din”) noggrant läsa och godkänna användarvillkoren (”Villkoren”) som anges nedan.

Om du inte godkänner Villkoren ombedes du lämna webbplatsen.

1. Immateriella rättigheter

Såvida annat inte framgår skyddas allt innehåll på webbplatsen (https://lhonaware.se), vad gäller användning, total och partiell reproduktion samt spridning av de exklusiva immateriella rättigheterna, patent, varumärken, upphovsrätt tillhörande Chiesi eller tredje part såsom det refereras till på webbplatsen. Användaren har inte rätt till ekonomisk kompensation vad gäller innehållet på webbplatsen som tillhör Chiesi eller tredje part, inte heller vad gäller varumärken, patent, teknologier, produkter, processer eller någon annan immateriell och industriell äganderätt.

2. Information på webbplatsen

Chiesi har utarbetat informationen på denna webbplats utifrån bästa förmåga och med största professionella omsorg men tar inget ansvar för eventuella felaktigheter, inkonsekvenser, ofullständigheter på denna webbplats. Informationen på webbplatsen (https://lhonaware.se) och på tredje parts webbplatser som länkade till den är enbart i informationsändamål och ersätter inte på något sätt förhållandet mellan privatpersoner och läkare. Informationen måste därför diskuteras med läkaren. Chiesi förbehåller sig rätten att ändra denna webbplats när som helst och utan föregående meddelande.

3. Begränsning av skadeståndsansvar

Varken Chiesi eller något annat tredjepartsföretag involverat i framtagandet eller publiceringen av denna webbplats och alla andra som är länkade till den, kan inte på något sätt hållas ansvariga för direkta eller oavsiktliga skador som uppkommit till följd (direkt eller indirekt) av åtkomst, användning eller underlåtenhet att använda webbplatsen och andra som är länkade till den, eller för eventuella felaktigheter alternativt utelämnanden i dess innehåll.
Användaren förbinder sig till att hålla Chiesi skadeslöst gentemot alla klagomål, skadeståndsanspråk, ansvar, rättsliga förfaranden till följd av överträdelser av tredje parts rättigheter såsom (men inte begränsat till) upphovsrätt, märken, patent, immateriella och industriella äganderätt, orättvis konkurrens och förtal.

4. Tillämplig lag

Dessa Villkor regleras av svensk lag. Eventuella tvister som härrör från eller i samband med användningen av denna webbplats ska utan undantag behandlas av det svenska domstolsväsendet.

5. Marknadsföring och uppmaning till köp

Informationen på denna webbplats publiceras inte i marknadsföringsändamål och utgör inte heller ett erbjudande eller uppmaning att föreskriva, köpa, leverera, marknadsföra eller någon annan transaktion som skulle kunna involvera varumärket Chiesi.

6. Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Chiesi frånsäger sig allt ansvar vad gäller informationen på tredje partskällor och dess användning.

Ansvarsfriskrivning: Informationen på den här webbplatsen är endast avsedd att ge kunskap om Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). Den här webbplatsen är producerad av Chiesi Pharmaceuticals. Webbplatsen har utvecklats i enlighet med branschstandarder och juridiska standarder för att förmedla information om LHON till hälso- och sjukvårdspersonal och till allmänheten. Chiesi Pharmaceuticals gör alla rimliga ansträngningar för att se till att den information som ingår stämmer och är aktuell. Informationen på den här webbplatsen är dock inte uttömmande.

Vårdpersonal: Om du vill rapportera en läkemedelsbiverkning som du har fått kännedom om ska du göra det till Läkemedelsverket i enlighet med den lagstiftning som gäller för farmakovigilans.

Patienter och anhöriga: Om du behöver rapportera en läkemedelsbiverkning vänligen kontakta din läkare som ska fylla i och skicka in relevant fallrapport till Läkemedelsverket i enlighet med de krav som gäller för farmakovigilans. Vi vill dock påminna om att varje patient kan rapportera sådana händelser direkt till Läkemedelsverket.