Vad är LHON?

Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) är en sällsynt, ärftlig form av mitokondriell sjukdom som leder till snabb synnedsättning i det centrala synfältet.Footnote1,Footnote2 LHON är svårt att behandla och synprognosen är relativt dålig.Footnote1 LHON definierades som en klinisk sjukdom av ögonläkaren Theodore Leber 1871.Footnote2

LHON var den första mänskliga sjukdom som man visste var kopplad till punktmutationer i mitokondriens DNA (mtDNA). Dessa mutationer påverkar subenhetsgener i komplex I.Footnote3 LHON visar sig som subakut, simultan eller sekventiell, bilateral smärtfri nedsättning av synen i det centrala synfältet på grund av selektiv degenerering av de retinala gangliecellerna (RGC) och deras axoner.Footnote2 Dessa celler är särskilt sårbara för mitokondriell dysfunktion, vilket leder till atrofiering av synnerven och synnedsättning i det centrala synfältet.Footnote2 De flesta patienter med LHON upplever försämring till allvarlig synförlust eller blindhet.Footnote1

Vad är LHON? Video intervju med Dr Marcos Ramella-Galmuzzi (På Engelska)

 • LHON är en mitokondriell sjukdom som orsakas av punktmutationer i mitokondrie-DNA (mtDNA) som kodar komponenter i andningskomplex 1 (se figuren nedan).Footnote4 Cirka 90 % av alla fall av LHON orsakas av tre huvudsakliga mtDNA-mutationer (m.3460G>A i MT-ND1, m.11778G>A i MT-ND4, och m.14484T>C i MT-ND6) som är maternellt nedärvda.Footnote5

  Även om en patogen mtDNA-mutation är en viktig faktor finns det även andra mitokondriella, nukleärgenetiska faktorer och miljöfaktorer som man vet kan utlösa LHON.Footnote6 Omkring ett av tre fall tycks också uppstå sporadiskt utan någon definitiv familjehistorik.Footnote7 Andra sällsynta mtDNA-mutationer står för ytterligare cirka 5 % av LHON-fallen.Footnote8 Dessutom har en andra form av LHON-mutation i en nukleärkodad gen, DNAJC30, också hittats – detta beskrivs som autosomalt recessiv nedärvning av LHON (arLHON).Footnote8

 • I Europa har förekomsten av LHON med olika typer av mutationer uppskattats till cirka 1 på 45 000.Footnote3 LHON påverkar främst män i 15- och 35-årsåldern, vilka står för 80 % av alla nya fall.Footnote1,Footnote7

  Sjukdomen kan dock förekomma hos individer i alla åldrar, även barn och äldre, och den debuterar senare för kvinnor.Footnote7 Män löper fyra till fem gånger större risk att drabbas än kvinnor, men varken kön eller mutationsstatus påverkar signifikant tidpunkten och svårighetsgraden av den initiala synnedsättningen.Footnote5 Data tyder också på att östrogen har en skyddande roll vilket skulle kunna förklara synnedsättningen hos kvinnor med LHON i klimakteriet, då östrogennivåerna sjunker. Footnote9

  Vem är i riskzonen?

  • A woman holding a baby

   Om förekomsten av en LHON-mutation bekräftas genom gentest vet man att alla biologiska släktingar på mammans sida löper risk att få sjukdomenFootnote10

  • A man and a woman

   LHON drabbar både män och kvinnorFootnote5

  • A teenager

   LHON diagnostiseras oftast hos tonåringar och unga mänFootnote7

Hur är synen vid LHON?

Personer med LHON upplever plötslig, smärtfri synnedsättning, antingen på båda ögonen samtidigt (i ett av fyra fall) eller på ett i taget med symtom på det andra ögat inom åtta veckor (i tre av fyra fall).Footnote7 Den mest karakteristiska egenskapen hos LHON är centralt eller centrocekalt skotom som förstoras.Footnote7 När synfältsdefekten ökar i storlek och densitet försämras synskärpan till fingerräkningsnivå eller sämre.Footnote7

Tecken och symtom

Patienterna är vanligtvis helt asymtomatiska till dess att de utvecklar smärtfri visuell suddighet som påverkar det centrala synfältet på ena ögat (akut fas).Footnote5 Liknande symtom uppträder på det andra ögat inom några veckor eller månader, och minst 97 % av de drabbade individerna har bilaterala symtom inom ett år.Footnote5 Unilateral LHON är mycket sällsynt.Footnote7

Varningstecken på LHON

 • Bilateral, smärtfri subakut synnedsättning Footnote5
  • Sjukdomsförloppet går snabbt i den akuta fasen, och synskärpan minskar till ≤ 0.1 eller sämre inom veckor till månaderFootnote5
  • Synfältsprov genom kinetisk eller statisk perimetri visar ett växande, förtätat centralt eller centrocekalt skotomFootnote5
 • Ingen periokulär smärta, ingen smärta vid ögonrörelserFootnote5
 • Papillhyperemi, svullnad av det peripapillära retinala nervfiberlagret, retinal telangiektasi och ökad vaskulär tortuositetFootnote5
  • Cirka 20 % av de drabbade individerna uppvisar inga ögonbottenavvikelser i det akuta skedet
 • Atrofierad synnervspapillFootnote5
 • Grön-röd dyskromatopsiFootnote5,Footnote10
 • Synnervsdysfunktion och frånvaro av andra retinala sjukdomsförändringar i elektrofysiologiska studierFootnote5
 • Pupillreflexerna kvarstår och patienterna rapporterar vanligtvis ingen smärta vid ögonrörelserFootnote4,Footnote10

Potentiella risker
och utlösande faktorer

Ett antal miljöfaktorer är också kända för att utlösa LHON hos opåverkade anlagsbärare.Footnote12 Rådgör med patienten om att undvika potentiellt förebyggbara livsstilsriskfaktorer för synnedsättning:Footnote12,Footnote13

Riskfaktorer

 • Rökning i allmänhet (inte bara tobaksrökning)

 • Omfattande alkoholkonsumtion

 • Produkter som innehåller cyanid

 • Exponering för toxiska miljöfaktorer, särskilt under den akuta fasen av synnedsättning

Ytterligare LHON-utlösare kan omfatta:

 • Läkemedel med mitokondriell toxicitet inklusive antibiotika såsom etambutol, kloramfenikol, linezolid, aminoglykosider och antiretrovirala läkemedel (för HIV)

Läs mer om LHON på Chiesi webbplats för Hälso och sjukvårdspersonal

  1. Theodorou-Kanakari A, et al. Adv Ther. 2018;35:1510–18.

  2. Kirches E, et al. Current Genomics. 2011;12:44–54. 

  3. Carelli V, et al. Hum Mol Genet. 2017;26:139–50. 

  4. Carelli V, et al. Eur Ophthalmic Rev. 2019;13(Suppl 2). 

  5. Yu-Wai-Man P and Chinnery PF. Leber Hereditary Optic Neuropathy. 2000, GeneReviews, Bookshelf ID: NBK1174.

  6. Ghelli A, et al. J Biol Che. 2003:278:4145–50. 

  7. Karaarslan C. Adv Ther. 2019:36;3299–307. 

  8. Stenton SL, et al. J Clin Invest. 2021:15;131:e138267. 

  9. Asanad S, et al. J Curr Ophthalmol. 2019:251–53.

  10. Fraser JA, et al. Surv Ophthalmol. 2010; 55:299–334. 

  11. Meyersen C, et al. Clin Ophthal. 2015;9:1165–76.

  12. Sadun A, et al. Curr Treat Options Neurol. 2011:109–17. 

  13. Yu-Wai-Man P, et al. Prog Retin Eye Res. 2011;30:81–114.

Ansvarsfriskrivning: Informationen på den här webbplatsen är endast avsedd att ge kunskap om Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). Den här webbplatsen är producerad av Chiesi Pharmaceuticals. Webbplatsen har utvecklats i enlighet med branschstandarder och juridiska standarder för att förmedla information om LHON till hälso- och sjukvårdspersonal och till allmänheten. Chiesi Pharmaceuticals gör alla rimliga ansträngningar för att se till att den information som ingår stämmer och är aktuell. Informationen på den här webbplatsen är dock inte uttömmande.

Vårdpersonal: Om du vill rapportera en läkemedelsbiverkning som du har fått kännedom om ska du göra det till Läkemedelsverket i enlighet med den lagstiftning som gäller för farmakovigilans.

Patienter och anhöriga: Om du behöver rapportera en läkemedelsbiverkning vänligen kontakta din läkare som ska fylla i och skicka in relevant fallrapport till Läkemedelsverket i enlighet med de krav som gäller för farmakovigilans. Vi vill dock påminna om att varje patient kan rapportera sådana händelser direkt till Läkemedelsverket.